O firmie
Nasza oferta
Kontakt

KOMPLEKSOWĄ pełną obsługę firmy w zakresie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
PRZEPROWADZANIE szkoleń wstępnych, okresowych i stanowiskowych w zakresie bhp i ppoż.
USTALANIE okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowanie wniosków wynikających z badania okoliczności i przyczyn wypadków oraz prowadzenie rejestru wypadków.
PROWADZENIE dochodzeń oraz sporządzanie dokumentacji wypadków przy pracy, w drodze do pracy i z pracy do domu.
BADANIE okoliczności i przyczyn zachorowań na choroby zawodowe oraz sporządzanie pełnej dokumentacji.
SPORZĄDZANIE protokołów stanu nadzorowanych budynków, z zwróceniem uwagi na:
• stan ogólny budynku i źródła zagrożenia życia i zdrowia pracowników,
• stan wyposażenia stanowisk pracy i ergonomię wyposażenia,
• prawidłowość oznakowania dróg ewakuacyjnych i wyposażenia w środki ochrony ppoż.,
• wyposażenie stanowisk w instrukcje stanowiskowe.
PRZEPROWADZANIE kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bhp (na miejscu u zleceniodawcy na odrębnych zasadach).
INFORMOWANIE pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.
WYKONYWANIE rozpoznawczych kontroli stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz prowadzenie nadzoru przestrzegania przepisów o ochronie przeciwpożarowej.
SPORZĄDZANIE okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy.
OPRACOWANIE szczegółowych instrukcji dotyczących bhp na poszczególnych stanowiskach pracy, w wskazanych zakresach, obszarach.
OPRACOWANIE zarządzeń i instrukcji ogólnych dotyczących BHP.
OCENA zagrożeń zawodowych na stanowiskach pracy.
WYKONANIE analiz Oceny Ryzyka Zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy.
PROWADZENIE rejestrów wymaganych przez Państwową Inspekcję Pracy.
ZGŁASZANIE firm do rejestru Państwowej Inspekcji Pracy, Inspekcji Sanitarnej.
WYKONYWANIE tabel norm przydziału odzieży, środków ochrony indywidualnej, środków higieny osobistej.


Tworzenie stron WWW